logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

رتبه ها

مرور تمامی رتبه های مجموعه

مبتدی

این رتبه به طور خودکار به هر کسی که در سایت ثبت نام می کند اعطا می شود!  

با استعداد

برای داشتن این رتبه باید بیش از 40 بروزرسانی وضعیت ، 100 الماس داشته تا قفل این را باز کنید

پیش نیازها : 2

۴۰ بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

به ۱۰۰ اعتبار الماس برسید

پیشرفته

برای داشتن این رتبه باید بیش از 60 بروزرسانی وضعیت ، 200 الماس و 200 طلا داشته تا قفل این را باز کنید

پیش نیازها : 3

60 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

به 200 اعتبار الماس برسید

به 200 اعتبار طلا برسید

کارشناس

برای داشتن این رتبه باید بیش از 100 بروزرسانی وضعیت ، 500 زمرد ، 500 الماس و 500 طلا داشته تا قفل این را باز کنید

پیش نیازها : 4

100 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

به 500 اعتبار الماس برسید

به 500 اعتبار طلا برسید

به 500 اعتبار زمرد برسید

افسانه ای

برای داشتن این رتبه باید بیش از 200 بروزرسانی وضعیت ، 800 زمرد ، 800 الماس و 800 طلا داشته تا قفل این را باز کنید

پیش نیازها : 4

200 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

به 800 اعتبار الماس برسید

به 800 اعتبار طلا برسید

به 800 اعتبار زمرد برسید

قادر مطلق

برای داشتن این رتبه باید بیش از 500 به روزرسانی وضعیت ، 1000 زمرد ، 1000 الماس و 1000 طلا داشته تا قفل این را باز کنید

پیش نیازها : 4

یک پیام جریان فعالیت را 500 بار بنویسید

به 1000 اعتبار الماس برسید

به 1000 اعتبار طلا برسید

به 1000 اعتبار زمرد برسید