logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

اعتبارات

مرور تمامی اعتبارات مجموعه!

وظایف کامل شده!

اعتبارات جایزه ها

ارسال به روزرسانی وضعیت نمایه

شرح وظیفه

5 daily

محدودیت جایزه

3

تغییر تصویر پروفایل

شرح وظیفه

1 monthly

محدودیت جایزه

5

تغییر تصویر کاور

شرح وظیفه

1 monthly

محدودیت جایزه

5

درخواست دوستی را بپذیرید

شرح وظیفه

Unlimited

محدودیت جایزه

5

ثبت نام در سایت

شرح وظیفه

Unlimited

محدودیت جایزه

10

انتشار یک پست جدید

شرح وظیفه

Unlimited

محدودیت جایزه

8

نگاه به بیرون برای

کسر اعتبارات

به روزرسانی وضعیت نمایه را حذف کنید

شرح وظیفه

Unlimited

حد کسر

4

خروج از گروه

شرح وظیفه

Unlimited

حد کسر

5

حذف یک دوست

شرح وظیفه

Unlimited

حد کسر

10